NIKE

Stab og værksted – Avedørelejren – Flyvestation Skalstrup
ESK 531 – Gunderød
ESK 532 – Kongelunden
ESK 533 – Sigerslev
ESK 534 – Tune

NIKE TIL DANMARK.
Den 2. juni 1958 havde Folketingets Finansudvalg tiltrådt en bevilling på 30 mio. kr. til anlæg af NIKE-batterierne.
Den 15. juni 1959 formeredes den første danske luftværnsraketenhed ved 10 LVA under SLVR med stab, stabsbatteri og 4 raketbatterier, der den 28. juli samme år rykkede ud i de nye stillinger – som allerede var under opførelse – omkring København.

I august ankom materiellet fra USA, det blev sejlet til Århus og transporteret til Sjælland med jernbane.
Årsagen, til at materiellet skulle losses i Århus, var, at Forsvarsministeriet havde meddelt, at man ikke ville lade det svære NIKE materiel losse i København, idet man frygtede, at der her skulle finde kommunistisk inspirerede demonstrationer sted. Losningen skulle så foretages en uges tid før den russiske regeringschef Nikita Khrusjtjov skulle besøge landet, og det kunne ventes, at Khrusjtjovs danske sympatisører ville benytte lejligheden til at tilkendegive deres modstand mod den amerikanske rakethjælp.

Det blev derfor besluttet, at de ca. 12.000 tons materiel efter losningen skulle køres med jernbane via Storebælt. I Århus forstod mange ikke den lange omvej for at undgå demonstrationer. En jernbanevogn kunne tage 12-15 tons, så der skulle anvendes næsten 1000 vogne, det ville tage meget af DSB’s kapacitet både på banerne og ved Storebælt. Havnearbejderne i Århus var meget imod at losse materiellet, og de udtalte, at de ikke ville have noget med de raketter at gøre. Resultatet blev imidlertid, at fagforeningen sagde god for losningen, og for ikke at få karantæne i 5 uger gik havnearbejderne i gang med losningen.

 Der fulgte nu 7 måneders hårdt arbejde med opstilling og udcheckning i stillingsområderne. Efter at materiellet var tilgået og selve den fysiske opstilling – som var noget af en opgave – var afsluttet, og kabler var udlagt såvel internt i områderne som områderne imellem, kunne man igen få sat strøm til systemerne. Derefter fulgte den samme gennemgribende check- og justeringsprocedure, som vi også havde været igennem i USA. Der opstod mange og vanskelige fejl, som jo skulle rettes undervejs.

I de første år efter at materiellet var kommet til landet, var der samtidig udstationeret 2 amerikanske ”Technical Representatives” (Tech. Rep.), der skulle træde ind og hjælpe i de situationer, hvor vi selv gik i stå med fejlfindingen, hvis der ikke umiddelbart kunne skaffes reservedele, eller såfremt der var spørgsmål af anden teknisk karakter. Tech. Rep. i afskydningsområdet hed Bill Booth.

Mange steder var der yderst begrænsede eller slet ingen opholdsfaciliteter, så der blev opstillet en masse telte, og nogle steder byggede man interimistiske træskure af transportkasser fra materiellet, det var kun fantasien, der satte grænser. Kasernebyggerierne i Kongelunden og Sigerslev afsluttedes først i sommeren 1961.

Farvel til NIKE systemet.

Den 23. november 1979 forelå Forsvarskommandoen (FKO) oplæg til den kommende forsvarsordning, heri var det klart, at NIKE skulle nedlægges . Første halvdel af beslutningen blev offentliggjort ved skrivelse fra FKO, her var det besluttet en parvis nedlæggelse af de 4 NIKE ESK således , at de 2 første – ESK 531 og 532 – udgik af operativt beredskab pr 1. juli 1981 og blev afviklet i løbet af 1981.

Ved FKO-skrivelse af 23 JUN 1982 meddelte FKO, at nu forelå en tidsplan for nedlæggelse af de resterende NIKE ESK med støttestruktur. ESK 533 og 534 skulle udgå af operativt beredskab pr. 30 DEC 1982 med efterfølgende afvikling af NIKE materiellet m.v., hvorefter enhederne kunne nedlægges pr. 28. FEB 1983.

Det endeligt farvel til NIKE i Danmark blev markeret ved en parade på Flyvestation Skalstrup 1. marts 1983, kl. 1000.

Chefen for Luftværnsgruppen oberst B. Rasmussen bød velkommen og ridsede  NIKE´s  historie op med start fra februar 1959 og rettede en tak til personellet for godt arbejde.  Den næste på talerstolen var inspektøren for Flyvevåbnet , generalmajor P. Thorsen, der fremhævede især den fremragende indsats ydet gennem de 22 år NIKE systemet havde indgået i det danske luftforsvarsberedskab. Generalmajoren sluttede med at udtale “et godt system afløses af et mere moderne system til gavn for det danske luftforsvar”, nemlig HAWK.

Derefter var det chefen for Flyvematerielkommandoen, generalmajor J. Skjødt, der især fremhævede det effektive bidrag til luftforsvaret i Danmark, som HAWK kunde yde og ønskede LVG til lykke med det nye materiel. Hvorefter NIKE missilernes æra i Danmark var slut.  
(Uddrag fra bogen om NIKE).