ESK 500 Vedbæk

OPERATIONSCENTRAL 500 

Enhedsbetegnelse: Flyverdetachement 500 (FLD500).
Operationscentral 500 (OC500).
Kontrol- og Varslingsgruppens Operationscentral (KVG-OCT).
Eskadrille 500 (ESK500).
Kontrol- og Luftforsvarscenter Øst (KLC-Ø).
Vedbæk-bunkeren (Bygning 20).
Oprettelsesdato: 15. januar 1959 – 30. september 2005.
Kaldesignal: MARKTIME (Control- and Reporting Centre Vedbæk). -BUCKINGHAM (SOC Vedbæk). -CANVAS (SOC Vedbæk).
                    Vedbæk 1958 til 1971 

Forsvarets Bygningstjeneste afleverede bunkeren i Vedbæk til Flyvestation Vedbæk den 2. december 1958 og materiellet blev flyttet fra Sektoroperationscentral (SOC) Sjælland primo januar 1959 og derved var det definitivt slut i Værløse. Enheden blev nu oprettet under betegnelsen Flyverdetachement 500 (FLD500). Grunden til dette navneskift skyldtes det faktum, at Flyverkommandoen allerede i sommeren 1956 traf beslutning om, at operationer i fremtiden kun skulle ledes fra én SOC. Det blev SOC Jylland beliggende i samme bunker som Flyvertaktisk Kommando (FTK), der trak det længste strå, og den fremtidige SOC Sjælland skulle ved klarmeldingen af bunkeren i Vedbæk udelukkende have status som Alternativ SOC og uddannelsesenhed. Uddannelsen var underlagt Træningskommandoen i Værløse. Derfor blev det besluttet at oprette et Træningsdetachement Vedbæk, som skulle forestå den generelle militære uddannelse mens Flyverdetachement 500 sørgede for den kontrol- og varslingsfaglige uddannelse. I bunkeren indrettedes derfor klasseværelser, en syntetisk GCI Station, plottetavler og -borde. Træningsdetachementet chef var i adskillige år Kaptajn Meinert Nielsen. I perioden 1. maj til 1. juli 1963 var det nødvendigt at lukke bunkeren, idet der skulle installeres en radarsimulator af typen Solartron 1193, og det krævede betydelige ændringer i træningsudstyr samt bygningsmæssige foranstaltninger. Træningsdetachementet blev derfor flyttet til FLD 602, Skrydstrup, der skulle forestå uddannelsen af sergentelever, konstabler og menige. I løbet af juli måned var Vedbæk klar til at modtage varslings-kursus, men grundet manglende indkvarteringsmuligheder måtte man igen rykke til Skrydstrup.
          
Track Production Center (TPC) 1963-1968. 

Ved overtagelsen af NIKE systemet var der indvundet erfaringer med overførsel af radarbilleder via linkforbindelser. Derfor blev Track Production Centre (TPC) Vedbæk oprettet i oktober 1963, som et forsøg, der skulle vare indtil 1. februar 1964. Ønsket var at centralisere varslingsopgaverne ved at overføre radarbilledet via link fra Multebjerg, Skovhuse og Kastrup til Vedbæk. Derfra "telling" til SOC Jylland. Det medførte, at der skulle tilgå personel fra Multebjerg og Skovhuse. Afgivelsen af personel skabte store betænkeligheder hos cheferne de pågældende tjenestesteder. Sagen var den, at nok behøvede der ikke at skulle "telles" til SOC Jylland, men der skulle fortsat udøves jagerkontrol uden at have et varslingsbillede på VPB og at man skulle finde højder til TPCen, idet Vedbæk ikke kunne styre og aflæse højdefinderne på Multebjerg og Skovhuse, men skulle ringe og anmode om højderne. December 1963 blev forsøget i Vedbæk afbrudt og personellet sendt tilbage til deres stationer. Kravene til linkforbindelse var blevet sat alt for højt bl.a. viste det sig, at forbindelsen til Skovhuse var meget afhængig af vejret, og at signalerne under ugunstige forhold blev afbøjet så meget, at der ikke nåede noget frem til scoperne i Vedbæk. Tanken om en TPC var ikke opgivet, men det tekniske skulle forbedres. Simulatoren virkede udmærket, men man ønskede at blande rigtig radarvideo med simuleret, hvorved uddannelsen ville blive meget bedre. Den 18. november 1964 besluttede FLK, at tellerlinierne og linien fra Chief Controller på Bornholm til SOC Jylland skulle rutes via Vedbæk, så man om nødvendigt også kunne plotte Bornholms billede. Forbindelsen til Skovhuse blev forbedret og i starten af 1965 var en ny TPC indrettet.
TPC

Systemet blev aldrig nogen egentlig operativ succes, men det gav en masse tekniske erfaringer, der gjorde, at man senere undgik en del ”børnesygdomme” ved implementeringen af NADGE-systemet.

I 1968 blev TPC Vedbæk nedlagt, da bunkeren skulle klargøres til installation af NADGE.

             NATO Air Defence Ground Environment NADGE 1970-1988

Med ens definitioner vedr. varslingstjenesten kunne der indføres elektronisk databehandling af varslings- oplysninger og kommunikation mellem stationerne indbyrdes og til operationscentraler på højere niveau. NATO-landene besluttede derfor at gennemføre det hidtil største og dyreste fælles finansierede projekt, der fik navnet "The NATO Air Defence Ground Environment Improvement Plan" forkortet til NADGE. Kontrakten der omfattede 9 lande og 6 europæiske firmaer blev underskrevet i 1966. Planen betød bygning af nye radarstationer og forbedring af de eksisterende. En af de nye franskbyggede 3D radarer MPR blev installeret i Danmark nærmere betegnet på Skovhuse. Den største forbedring var indførsel af elektronisk databehandling, nu var det slut med bl.a. store plotteborde, skrive baglæns (VPB) og beregning af interceptions. Alle spordata blev samlet på skærme lige foran operatørerne. Indførsel af NADGE betød også mange forflyttelser af personel fra Jylland til Sjælland og dels fra Multebjerg og Skovhuse. Raketoperationscentralen i Ejbybro blev nedlagt. En stor del af uddannelsen og omskoling fandt sted i Erndtebrück Tyskland og på Kontrol- og Varslingsskolen i Kagerup.
På grund af det kommende NADGE-system ændrede Vedbæk i 1970 status fra Flyverdetachement 500 til Operationscentral 500. Den 1. november 1971 blev NADGE-systemet operativt, hvilket medførte, at SOC-funktionen overførtes fra OC600 i Karup, og at Control- and Reporting Post (CRP) funktionen blev overtaget fra radarstationerne i Multebjerg og Skovhuse. For første gang var kontrol af fly mulig fra Vedbæk, og enheden fik eget kaldesignal MARKTIME. Danmark begyndte ombygningen til NADGE i 1970 og kunne i Januar 1972, som det første land, melde klar med et etableret NADGE-system. Det var langt mere komplekst, da det var i stand til at håndtere både varslings- og våbenberegninger. Ved NADGE systemets indførelse blev det klart for Chefen for Flyvevåbnet (CHF), at der var behov for en samlet organisation af kontrol- og varslingstjenestens enheder, og der blev udarbejdet et forslag til en Kontrol- og Varslingsgruppe (KVG) i lighed med den i 1962 etablerede Luftværnsgruppe. NADGE blev en enorm forbedring af Kontrol - og Varslingstjenesten og dermed et mere effektivt dansk luftforsvar til gavn for Danmark og NATO.
Radar input via Linkudstyr til modtagelse af radarplots fra radarstationerne i Multebjerg og Skovhuse og fra Hi- Par i Tune samt Kastrups terminalradar. Fra 1985 endvidere mulighed for udveksling af datainformationer med NATO E-3 AWACS-fly via HIT/ERCS-antenne (Hughes Improved Terminal/ECM Resistant Communications System).